เข้าสู่ระบบโดย --->

ครูผู้สอน

หัวหน้ากลุ่มสาระ/งาน

ฝ่ายบริหาร

งานนิเทศ


ระบบการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ Online
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566


 

ผู้ดูแลระบบ :  ครูยมนา  สุขหอม    โทร. 095 6821352
เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบ