ระบบฐานข้อมูลโครงงาน / นวัตกรรมนักเรียน  

โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

                         

 

    วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

    คณิตศาสตร์

 

   สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

    การงานอาชีพ

 

   ภาษาไทย

 

    ภาษาต่างประเทศ

 

   สุขศึกษาและพลศึกษา

 

    ศิลปะ ดนตรีและนาฏศิลป์

 

ครูแววดาว  รู้เพียร  ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารวิชาการ  หมายเลขโทรศัพท์ : 0810275256